fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Урядовы справы

 


Війна в 1939 році

По мобілізациі приділено мя до одділу, якій мал одберати коні, котры были призначены для войска в часі війны. В тых часах мобілізациі підлігали не лем хлопы, але і коні до таборів. Коні треба было одберати од властителів і одставляти іх до вызначеных войсковых части. Тота моя початкова функция тырвала лем пят днів. Уж 30 серпня приділено мя на скоро до новоорґанізуваного баталийону запасового, котрий мал боронити Нового Санча. До битвы на тым кавалци хотару не дішло.

Першого вересня над раном отримали сме розказ выцофаня ся, бо Німці заняли уж Старий Санч. Мі, з двома інчыма вояками, припало цофати ся піше през ріку Попрад. Трудне то было, бо в тым місци вода плынула дост быстро. Нам якоси удало ся перейти на другій берег, але по зоблечыню одежы. На березі убрали сме ся в суху одеж і обутя. Рушыли сме піше в страну Нового Санча, жебы прилучыти ся до свойого войскового одділу.

Не перешли мы ани двіста метрів, коли наглі спостерегли сме німецкого вояка, якій зза густого кряка лозины обсервувал през решпективо дорогу до Нового Санча. В секунді часу піднял єм рішыня, жебы того Німця взяти до неволі. Шептом зробили сме плян нашого діяня. Я мал підыйти Німця од заду і крикнути „Генде гох”, а тамтых двох мало в тій хвили прискочыти до нього і го розброіти. Плян удал ся як найліпше. Німец занятий обсервацийом не приуважыл нас. Коли я підышол до нього і крикнул „Генде гох”, німец од разу піднюс рукы до горы, а в тым часі тамтых двох было уж при ним і розброіли го. Мал при собі машыновий ґвер (автомат), штыри ґранаты, мапу і решпективо (льорнетку). Забрали сме од нього вшытко і рушыли з плінным вояком німецкым до Нового Санча. Был правдоподібно з якісой австрияцкой войсковой части, бо мал тырольскы черевікы з грубыма підошвами набитыма цвяками. Был высокым і добрі збудуваным мужчыном. Коли дішли сме до кошар в Новым Санчы не застали сме уж нашой части, ани жадного начальства, котрому могли бы сме переказати нашого плінного вояка.


А. Барна, А. Квока, Ізбы і Білична давно і тепер, Ліґниця 2000.

 


Де є найближший постерунок поліциі?

Gdzie jest najbliższy posterunek policji?

Він дістал штраф за скору ізду.

On dostał mandat za szybką jazdę.

Іх гарештували за наркотыкы.

Aresztowali ich za narkotyki.

Я хочу зголосити выпадок.

Chcę zgłosić wypadek.

Прошу выполнити тото папіря (формуляр).

Proszę wypełnić ten formularz.

Ци то є ратуш?

Czy to jest ratusz?

Ні, то є Рейоновий Суд.

Nie to jest Sąd Rejonowy.

Коли останете американьскым громадяном?

Kiedy zostanie pan obywatelem amerykańskim?

Іде ту судія.

Idzie tu sędzia

Якій мате маєток?

Jaki ma pan majątek?

Де є Податковий Уряд?

Gdzie jest Urząd Skarbowy?

В Польщи маме демократычну систему уряду.

W Polsce jest demokratyczny system urzędowy.

В нашій державі рядят: президент і парлямент (Сойм і Сенат).

W naszym państwie rządzi: prezydent i premier (Sejm i Senat).

Кaжде воєвідство выберат своіх представників (послів і сенаторів) до Парляменту.

Każde województwo wybiera swoich przedstawicieli (posłów i senatorów) do Parlamentu.

Што пят років в Польщи сут выборы президента.

Co pięć lat w Polsce odbywają się wybory prezydenckie.

Хто того рока кандидує зо стороны найвекшых партий?

Kto w tym roku kandyduje z ramienia największych partii?

Велика Британія іщы має короля і королеву.

Wielka Brytania ma jeszcze króla i królową.

Комуністычна Партия пред „аксамітном революцийом” была найважнійшом партийом в Чехословациі.

Partia Komunistyczna przed „aksamitną rewolucją” była najważniejszą partią w Czechosłowacji.

Не кaждий громадянин был членом Комуністычной Партиі.

Nie każdy obywatel był członkiem Partii Komunistycznej.

Мій брат як раз вернул з Украіны.

Mój brat właśnie wrócił z Ukrainy.

Ци він є в пішым війску, в лотництві ци в морскій формациі?

Czy on jest w piechocie, lotnictwie czy marynarce?

Єденадцетого листопада в Польщи є Народове Свято Незалежности.

11 listopada w Polsce obchodzi się Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.


гарешт, вязниця, темниця – więzienie

розбійник, бандыта, хуліґан – bandyta

барон  baron

битва, битка, борба – bitwa

ґенерал  generał

ґміна  gmina

богач, пан, великій ґазда – włościanin, właściciel ziemski, dziedzic

капітан – kapitan

штраф, кара – mandat

ґвер – broń

корона – korona

князь – książę

княгыня – księżniczka

суд присяглых, жірі, комісия – ława przysięgłych, jury, komisja

міністер – minister

міністерство – ministerstwo

мордерца, убийця – morderca

невинний – niewinny

невільник, раб – niewolnik

держава – państwo

парлямент – parlament

печат, печатка – pieczęć, pieczątka

ґвер, пістоль – pistolet

покій, спокій – pokój

поліциянт – policjant

повіт – powiat

право, закон – prawo

премєр – premier

президент – prezydent

Сойм – Sejm

Сенат – Senat

судія – sędzia

староста – starosta

бургомайстер – burmistrz

свідок – świadek

гарешт, вязниця – areszt

винний – winny

властитель – właściciel

воєвода – wojewoda

воєвідство – województwo

война – wojna

свобода – wolność

ворог – wróg

злодій – złodziej

жебрак, дзяд – żebrak

вояк, жолнір – żołnierz

шолтыс – sołtys

ґмінний уряд – Urząd Gminy

староство – starostwo

староста – starosta

радны – radni

урядник – urzędnik

бюро – biuro

сельскє зобраня – zebranie wiejskie

посіджыня Сойму, Сенату – posiedzenie Sejmu, Senatu

почта, почтовий уряд – poczta, urząd pocztowy

банк – bank

 

 

Задачы:

I. Послухай поданого горі тексту, навчый ся го чытати.

II. Выбер з тексту слова, котры сут звязаны з войном.