fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Основны інформациі

 


Од чого зачнеме?

Витамe вшыткых участників Інтернетового курсу лемківского языка і культуры. Пропонуєме зложений зо 120 лекций курс для тых, котры хотят вчыти ся лемківского языка ци то од основ, ци од барже заавансуваных форм. Жебы з курсу могли корыстати і такы, котры не мали нагоды вчыти ся скорше лемківской бесіды, не можеме поминути основных інформаций, котры будут заміщены в початковых лекциях. Для барже уж вправленых буде то короткє повторіня і усистематызуваня знань, а в просторі текстів з істориі, культуры і літературы може найде ся дашто інтересуюче для каждого.


Яка буде система вчыня?

Полна єдностка дидактычна (перевиджена до присвоіня протягом тыжня) буде обнимала три лекциі. Будут в них:

1. короткы тексты з лексикально-культуровым засобом, котрий будеме познавати;

2. ґраматычны поясніня і цвічыня одповідні до даного ґраматычного проблему;

3. культурознавчы, історийоґрафічны і літературны материялы – даючы основу до дискусиі, звідань, гляданя ріжных аспектів темы.

Каждий участник курсу буде міг запознати ся з заміщеным в лекциях змістом, зробити поданы цвічыня, провірити правильніст своіх одповіди (правильны одповіди сут заміщены в оддільным пліку). Буде міг одслухати тіж текст авдіо, з якого буде мал можніст вчыти ся практычной фонетыкы. По запознаню ся з культурознавчо-історийоґрафічныма материяламии буде міг ставляти звіданя в однесіню до них і вести дискусию.

По 15 лекциях буде роблене короткє колоквюм, як форма самопровіріня своіх доведеных до того етапу знань.

През першых 15 лекций заміщаме тлумачыня  коментаря і пояснінь на польскій язык. Пак лекциі будут выключні лемківскоязычны.

Єст можніст закінчыня курсу іспытом, котрий мал бы місце в Кракові на усталеных з еґзамінатором принципах.

Технічны інструкциі поміщены сут безпосередньо на стороні.

Вшыткы увагы, звіданя, коментарі прошу слати на адрес: duc.olena@wp.pl.

 

 

Др габ Олена Дуць-Файфер

Олена Дуць

  

 

Temat: Podstawowe informacjeOd czego zaczniemy?

Witamy wszystkich uczestników Internetowego kursu języka łemkowskiego. Proponujemy składający się ze 120 lekcji kurs dla zainteresowanych nauką języka łemkowskiego, zarówno od podstaw, jak też w bardziej zaawansowanym stopniu. W celu umożliwienia korzystania z kursu także tym, którzy nie mieli dotychczas okazji uczyć się języka łemkowskiego, nie możemy pominąć informacji podstawowych, które chcemy zamieścić w lekcjach początkowych. Dla bardziej już zaawansowanych będzie to krótkie powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy, natomiast w zakresie tekstów z historii, kultury i literatury powinny znaleźć się materiały użyteczne dla każdego.


Jaki przyjęliśmy system nauczania?

Pełna jednostka dydaktyczna (zaplanowana do opanowania w ciągu jednego tygodnia) obejmuje trzy lekcje, w których zawarte są:

1. krótkie teksty z leksykalno-kulturowym materiałem, który będziemy poznawać;

2. objaśnienia i komentarze gramatyczne oraz ćwiczenia z zakresu danego zagadnienia gramatycznego;

3. materiały z zakresu historii, kultury i literatury łemkowskiej stanowiące bazę do dyskusji na temat poszczególnych zagadnień.

Każdy uczestnik kursu będzie mógł zapoznać się z zamieszczoną w ramach lekcji treścią, wykonać podane ćwiczenia, sprawdzić prawidłowość swoich odpowiedzi (odpowiedzi poprawne zamieszczone będą w odrębnym pliku). Będzie także mógł odsłuchać tekst audio, co umożliwi mu praktyczną naukę fonetyki. Po zapoznaniu się z materiałami kulturoznawczo-historiograficznymi będzie mógł zadawać pytania dotyczące poruszanych zagadnień oraz prowadzić dyskusję na ich temat.

Po kolejnych 15 lekcjach robione będzie kolokwium, aby sprawdzić stopień przyswojonej na tym etapie wiedzy.

Przez pierwsze 15 lekcji będziemy zamieszczać tłumaczenia komentarza i objaśnień na język polski. Potem lekcje będą wyłącznie łemkowskojęzyczne.

Istnieje możliwość zakończenia kursu egzaminem, który przeprowadzony byłby w Krakowie na zasadach ustalonych z egzaminatorem.

Instrukcje techniczne umieszczone są bezpośrednio na stronie.

Wszystkie uwagi, pytania, komentarze proszę kierować na adres: duc.olena@wp.pl.

 

 

Dr hab. Helena Duć-Fajfer

Helena Duć