fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Чыі то сліды? Присвійны придавникы

Temat: Czyje to ślady? Przymiotniki dzierżawcze

 


Єфрозка з Семаном выбрали ся до ліса, жебы почути, як природа будит ся на яр до жытя. Єфрозчын пес Гавко барз хтіл з нима іти, але Семанове рішыня было тверде – Гавко мусит остати, жебы не страшыти звірины.

Іщы не дішли до ліса, а уж могли присмотрити ся мурянчыному трудови в будуваню ци направляню по зимі величезного мурянчыска. З далека уж чули ріжны птасячы голосы – зозуляче куканя, соловіяче щебетаня, жолняче дурканя, астрябяче кывиліня. Цілий ліс замінил ся в оперу. Єфрозка і Семан гідні знали о лісі, його жытелях, але і о лісовых рослинах. Знали, же мож спокійні зрывати і істи кваскову заячу капусту, але заваруй Боже зісти волчу ягоду. Хтіли іщы найти даякы звірячы сліды. Знали, же на яр легко найти єленячы рогы, а заячы бобкы сут під каждым праві кряком, лисячой ямы треба дост долго глядати, а серняче стадо легко выполошыти зо смерековой гущавины.

Обоє добрі знали ліс. В дитинячых часах часто бавили ся в ним. Будували на потоці тамы з каменів і дерева, а в лісі шаласы з голузя, листя і вшыткого што было під руком.

На спомин тамтых часів обоє ся усміхнули.

- Памяташ Семане, же колиси мали сме навет в такым шаласі стару баранячу скору, котру дал нам дідо, жебы нам од землі не дуло.

- Певно, же мамятам, задумали сме товды дпати в тым шаласі.

- Гей, але уйко Филип нас настрашил, же виділ недалеко волчы сліды.

Нараз обоіх іх зімал великій страх:

 Смотр, Єфрозк, то хывбаль направду волчы сліды, цілком іщы свіжы – прорюк встрашений Семан.

 Є. І мі ся так здає – тихо прошептала Єфрозка.

Не здоляли нич більше речы, а ту великє буре волчыско выскочыло просто на них зо смеречыны, скочыло Єфрозці на груди і зачало єй лизати по твари.

– Гавко, Гавко, але з тебе псячий бетяр  прібувала гнівати ся Єфрозка.

Але обоє з Семаном зараз зачали ся сміяти.

– Добрі Гавко, же сме твоіх слідів не взяли за медведячы, бо бы сме зо страху вмерли.


Tворіня присвійных придавників

Tworzenie przymiotników dzierżawczych 

Присвійны придавникы выражают приналежніст дачого/ дакого (предмету, особы, звіряте, приметы, части тіла, ідеі ітд.) до особы або звіряте.

Przymiotniki dzierżawcze wyrażają przynależność kogoś/ czegoś (przedmiotu, osoby, zwierzęcia, cechy, części ciała, idei itd.) do osoby lub zwierzęcia.


1. Коли тым, до кого приналежыт дашто/ дахто єст мужчына, до темы слова, якым ся го окрислят, додаєме кінцівкы -ів (коли приналежна річ/ особа єст мужского рода), -ова (коли приналежна річ/ особа єст женского рода), -ове (коли приналежна річ/ особа єст середнього рода), -овы (коли приналежыт більше як єдна річ/ осoба), нп.:

W przypadku, gdy tym, do kogo należy coś/ ktoś jest mężczyzna, do tematu wyrazu, który go określa, dodajemy końcówkę -ів (jeśli rzecz/ osoba, która przynależy, jest rodzaju męskiego), -ова (jeśli rzecz/ osoba, która przynależy, jest rodzaju żeńskiego), -ове (jeśli rzecz/ osoba, która przynależy, jest rodzaju nijakiego), -овы (jeśli rzeczy/ osoby, które przynależą, występują w liczbie mnogiej), np.:

 

няньо                                                сусід

нян-ів калап                                   сусід-ів пес                        

           нянь-ова рука                                сусід-ова дівка

           нянь-ове думаня                            сусід-ове поле

           нянь-овы братя                              сусід-овы калькуляциі

 

2. Коли тым, до кого приналежыт дашто/ дахто єст жена, до темы слова, якым ся єй окрислят додаєме кінцівкы -ин (-ын/ -ін) (коли приналежна річ/ особа єст мужского рода), -ина (-іна/ -ына) (коли приналежна річ/ особа єст женского рода), -ине (-іне-ыне) (коли приналежна річ/ особа єст середнього рода), -ины (-іны-ыны) (коли приналежыт більше як єдна річ/ осoба), нп.:

W przypadku, gdy tym, do kogo należy coś/ ktoś jest kobieta, do tematu wyrazu, który go określa, dodajemy końcówki -ин (-ын/ -ін) (jeśli rzecz/ osoba, która przynależy, jest rodzaju męskiego), -ина (-іна-ына) (jeśli rzecz/ osoba, która przynależy, jest rodzaju żeńskiego), -ине (-іне-ыне) (jeśli rzecz/ osoba, która przynależy, jest rodzaju nijakiego), -ины (-іны-ыны) (jeśli rzeczy/ osoby, które przynależą, występują w liczbie mnogiej), np.:

 

тета                                                   Ганця                                        дівка

тет-ин  сын                                      Ганц-ін пес                            дівч-ын фраір

тет-ина запаска                              Ганц-іна басамунка              дівч-ына запаска

тет-ине страпліня                           Ганц-іне весіля                     дівч-ыне щестя

тет-ины куры                                   Ганц-іны справы                   дівч-ыны грошы

 


Увага:

В назывниках женского рода з  темом закінченом на -ц і на -ия, -ія кінцівкы утвореного од них присвійного придавника сут: -ін (-іна, -іне, -іны), нп.: Штефця – Штефцін, Марія – Маріін, Луция – Луциін.

В назывниках женского рода з  темом закінченом на -к, -ґ, -г, -х  кінцівкы утвореного од них присвійного придавника сут: -ын (-ына, -ыне, -ыны), а -к, -ґ, -г, -х  переходят в -ч, -ж, -ш, нп.: Настка – Настчын, небога – небожын, ламаґа – ламажын, сваха – свашын.

Uwaga:

W rzeczownikach rodzaju żeńskiego z zakończonym na  -ц і на -ия, -ія końcówki utworzonego od nich przymiotnika dzierżawczego mają formę:-ін (-іна, -іне, -іны), np.: Штефця – Штефцін, Марія – Маріін, Луция – Луциін.

W rzeczownikach rodzaju  żeńskiego z tematem zakończonym na -к, -ґ, -г, -х końcówki utworzonego od nich przymiotnika dzierżawczego mają formę:  -ын (-ына, -ыне, -ыны), а -к, -ґ, -г, -х  przechodzi w  -ч, -ж, -ш, np.: Настка – Настчын, небога – небожын, ламаґа – ламажын, сваха – свашын.

 

3. Коли тым, до кого приналежыт дашто/ дахто єст звіря/ птах, до темы слова, якым ся го окрислят, додаєме кінцівкы -ий (коли приналежна річ/ примета єст мужского рода), -а (коли приналежна річ/ особа єст женского рода), -е (коли приналежна річ/ особа єст середнього рода), -ы (коли приналежыт більше як єденa річ/ осiбa). Найчастійше медже тему і кінцівку входит посередня частка (інтерфіх) -ач- (-яч-).

W przypadku, gdy tym, do kogo należy coś/ ktoś jest zwierzę/ ptak, do tematu wyrazu, który go określa, dodajemy końcówki -ий (jeśli rzecz/ cecha, która przynależy, jest rodzaju męskiego), -а (jeśli rzecz/ cecha, która przynależy, jest rodzaju żeńskiego), -е (jeśli rzecz/ cecha, która przynależy, jest rodzaju nijakiego), -ы (jeśli rzeczy/ cechy, które przynależą, występują w liczbie mnogiej). Zazwyczaj jeszcze między tematem i końcówką występuje element pośredni (interfiks) -ач- (-яч-).

.

 корова                                   дик                             паця                          кура

коров-яч-ий хвіст          дич-ий хырбет        пац-яч-ий хвіст          кур-яч-ий бант

коров-яч-а паша           дич-а  млака           пац-яч-а куча             кур-яч-а сліпота

коров-яч-е молоко        дич-е рыло             пац-яч-е мясо             кур-яч-е яйце

коров-яч-ы хвороты      дич-ы ратиці           пац-яч-ы жарты          кур-яч-ы  стегнаУвага:

При тій одміні тіж заходит выміна -к, -г, -ґ, -х на -ч, -ж, -ш.

Uwaga:

Przy tej odmianie także następuje wymiana -к, -г, -ґ, -х na -ч, -ж, -ш.Задачы:

I. Выпиш з тексту горі вшыткы присвійны придавникы. Погрупуй іх згідно з тым, якого рода сут „властителе” (мужчыны, жены, звірята).

II. Створ присвійны придавникы для пар назывників:

Ігор, калап

баба, внучка

рыба, луска

уйко, поле

ворона, гніздо

Мелька, пацюркы

Zadania:

I. Wypisz z tekstu zamieszczonego powyżej wszystkie przymiotniki dzierżawcze. Pogrupuj je zgodnie z zasadą przynależności „właścicieli” do grup rodzajowych (mężczyźni, kobiety, zwierzęta).

II. Utwórz przymiotniki dzierżawcze dla poniższych par rzeczowników:

Ігор, калап

баба, внучка

рыба, луска

уйко, поле

ворона, гніздо

Мелька, пацюркы