fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Початкы розвитя Перемышльской Православной Єпархіі

 Temat: Początki rozwoju Przemyskiej Diecezji Prawosławnej

 


Ріжны історичны записы о даній териториі найчастійше вяжут ся з функцийонуваньом на тій териториі даякых зорґанізуваных структур власти, котры порядкуют і однотовуют на писмі ріжны факты, розпоряджыня, правны, громадскы документы. Відомо, же єдном з головных інституций, яка в нашій цивілізациі послугувала ся писмом і полнила головну ролю в громадскым жытю аж до новочасности (а і днес має першорядне значыня), была Церковна Інституция. Прото початкы Перемышльской Єпархіі, істория єй розвитя, ситуация вірных в тій Єпархіі, одношыня ся до єй єрархів і вірных політычных власти пануючых в ріжных періодах на тій териториі (котра обнимала тіж окрислену пак як лемківска територию), дає уяву о ситуациі, в якій находили ся Руснакы в Перемышльскій Єпархіі. Приводиме прото (в залученых сканах) декотры розділы з працы о. Маряна Бендзы Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596-1681, де во вступных розділах є як раз бесіда о початках функцийонуваня Єпархіі.

 

Różne zapiski historyczne dotyczące danego terytorium wiążą się najczęściej z funkcjonowaniem na tym terytorium pewnych zorganizowanych struktur władzy, która porządkuje i zapisuje różne fakty, rozporządzenia, społeczne i prawne dokumenty. Wiadomo, iż jedną z głównych instytucji, jaka w naszej cywilizacji stosowała pismo i miała dominujące znaczenie w życiu społecznym aż do nowoczesności (ale i w chwili obecnej ta rola jest bardzo znacząca), była instytucja Kościoła. Dlatego więc początki rozwoju i funkcjonowania Prawosławnej Diecezji Przemyskiej, jej historia, sytuacja wiernych, stosunek do jej hierarchów i wiernych władzy politycznej w różnych okresach panującej na tym terytorium (w skład którego wchodził też obszar określony później jako Łemkowyna), tworzy ogląd sytuacji Rusinów w tej diecezji. Przytaczamy zatem (w postaci załączonych skanów) niektóre rozdziały z pracy ks. Mariana Bendzy Prawosławna Diecezja Przemyska w latach 1596-1681, której wstępne rozdziały odnoszą się do początków Diecezji Przemyskiej.