fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Oсадництво і давна орґанізация громадского жытя на Лемковині

Temat: Osadnictwo i dawna organizacja życia społecznego na Łemkowynie
 

Жебы приближыти початкы того, што остало історичні удокументуване як орґанізуваня громадского жытя на Лемковині, корыстаме з міцно тенденцийной під оглядом етнічно-політычным книжкы Кристыны Пєрадской. Незалежні од полонофільской тенденцийности, дост тыповой для меджевоєнного періоду, коли книжка была написана, находит ся в ній гідні фактоґрафічного материялу і проба охопліня як раз орґанізацийно-громадской структуры Лемковины. В залучниках в формі сканів заміщаме 3 розділы з книжкы К. Пєрадской Na szlakach Łemkowszczyzny. Перший з них (другій в книжці) тычыт ся колонізациі лемківскых земель і форм власности, якы гев ся розвинули од середніх віків. Другій (четвертий в книжці) односит ся до мушыньской домініі, єпископского уряду і реліґійных конфліктів. Третій (пятий в книжці) підкрислят значыня міст і місточок находячых ся на краях лемківской землі для розвитя той землі.

 

W celu przybliżenia początków tego, co zostało udokumentowane historycznie jako organizacja życia społecznego na Łemkowynie, korzystamy tu z mocno tendencyjnej pod względem etniczno-politycznym książki Krystyny Pieradzkiej. Niezależnie od polonocentrycznej tendencyjności, dosyć typowej dla okresu międzywojennego, w którym książka została opublikowana, zawiera ona sporo materiału faktograficznego i próbę uchwycenia właśnie organizacyjno-społecznej struktury Łemkowyny. W załącznikach w postaci skanów zamieszczone są trzy rozdziały z  książki K. Pieradzkiej Na szlakach Łemkowszczyzny. Pierwszy z nich (drugi w książce) dotyczy kolonizacji ziem łemkowskich i form własności, które się tu rozwinęły od średniowiecza. Drugi (czwarty w książce) poświęcony jest państwu muszyńskiemu, rządom biskupów krakowskich i konfliktom religijnym. Trzeci (piąty w książce) podkreśla znaczenie miast i miasteczek położonych na obrzeżach Łemkowyny dla rozwoju tego terytorium.