fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Рільництво і хованя статку на Лемковині, рільничы нарядя, домашня ґаздівка. Нерільничы занятя Лемків

 Temat: Rolnictwo i hodowla na Łemkowynie, narzędzia rolnicze, gospodarstwo domowe. Zajęcia pozarolnicze Łemków

 

 

Зачынаме тоту част нашых занять, котра по познаню початків формуваня ся лемківского етносу, має дати уяву, на якых приметах/ основах культурной (народной) самобытности Лемків уформувала ся іх сучасна свідоміст. Прото, же тым темам посвячено вельо етноґрафічных прац, долов заміщаме спис тем, якыма займеме ся і якы обовязуют в рамах курсу, а тіж выбрану бібліоґрафію, бо вшыткого сме не в силі сканувати.

 

Rozpoczynamy tę część naszych zajęć, która po zapoznaniu się z początkowymi warunkami kształtowania się etnosu łemkowskiego, ma stworzyć wyobrażenie o tych cechach/ podstawach kulturowej (ludowej) odrębności Łemków, na bazie których ukształtowała się współczesna  ich świadomość etniczna. W związku z tym, że te tematy mają wiele opracowań, poniżej zamieszczamy listę tematów, które obowiązują w ramach kursu, a także wybraną bibliografię, bo wszystkich lektur nie jesteśmy w stanie zeskanować.

 

 

Темы:

1. Рільництво і хованя статку на Лемковині, рільничы нарядя, домашня ґаздівка

2. Позарільничы занятя Лемків

3. Забудова лемківскых сел, тыпы обыйстя, лемківскы хыжы

4. Сакральна архітектура Лемковины  церкви, капличкы, кресты

5. Іконы, іконове малярство на Лемковині

6. Народне облечыня Лемків

7. Духова культура Лемків

8. Культурны і економічны звязкы пілнічной і полудньовой Лемковины

 

Tematy:

1. Rolnictwo i hodowla na Łemkowynie, narzędzia rolnicze, gospodarstwo domowe

2. Pozarolnicze zajęcia Łemków

3. Typy zabudowy wsi łemkowskich, typy zagród, chyże łemkowskie

4. Architektura sakralna na Łemkowynie  cerkwie, kapliczki, krzyże

5. Ikony, malarstwo ikonowe na Łemkowynie

6. Strój ludowy Łemków

7. Kultura duchowa Łemków

8. Związki kulturowe i ekonomiczne północnej i południowej Łemkowyny

 

Література до 1 i 2 темы:

1. R. Reinfuss, Hodowla i pasterstwo na Łemkowszczyźnie, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1965, T. II, s. 97116.

2. R. Reinfuss, Układy rolne i kształty wsi, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1965, T. II, s. 1424.

3. Ю. Бескид, Матеріяльна Культура Лемківщини, Торонто 1972.

4. Лемківщина, Історико-етнографічне дослідження, Т. І,  Матеріальна культура, Львів 1999.

 

5. M. Brylak, Zajęcia pozarolnicze ludności łemkowskiej, [w:] Nad rzeką Ropą, Kraków 1965, T. II, s. 149174.

6. M. Brylak-Załuska, Maziarska wieś Łosie, Kraków 1983.

7. eadem, O tradycyjnej kulturze materialnej Łemków, [w:] Łemkowie/ Лемкы. Katalog wystawy, Nowy Sącz 1984, s. 615.

8. K. Marczakowa, Kamieniarstwo ludowe u Łemków (Ze studiów nad ludową rzeźbą kamienną na Łemkowszczyźnie, cz. 1), „Polska Sztuka Ludowa”, R. XVI: 1962, nr 2, s. 8491.

9. T. Łopatkiewicz, Ośrodki kamieniarstwa ludowego na Łemkowszczyźnie Środkowej, „Polska Sztuka Ludowa”, R. XXXIX: 1985, nr 34, s. 177186.

10. R. Reinfuss, Rzeźba figuralna Łemków (Ze studiów nad ludową rzeźbą kamienną na Łemkowszczyźnie, cz. 2), „Polska Sztuka Ludowa”, R. XVII: 1963, nr 34, s. 122135.

11. R. Reinfuss, Przemysł i handel Łemkowszczyzny, „Kuryer Literacko-Naukowy Nr 34. Dodatek do Nru 236  Ilustrowanego Kuryera Codziennego z dnia 26 VIII 1935”, s. VIIVIII.

12. C. Wrębiak, Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice, „Materiały MBL w Sanoku”, R. 1972, nr 15, s. 2740.

13. A. Zatorska, O dziegciu, „Magury’82”, s. 6670.

14. Ю. Бескид, Матеріяльна Культура Лемківщини, Торонто 1972.