fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Ступени порівнаня придавників і присловників

Temat: Stopniowanie przymiotników i przysłówków

 

 

Якістны придавникы і створены од них прословникы закінчены на -о, -і (нп. сміло, добрі) мают ступени порівнаня – основну, выжшу і найвыжшу.

Przymiotniki jakościowe i utworzone od nich przysłówki zakończone na -о, -і (np. сміло, добрі) mogą występować w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

 

Выжшу ступін твороме через доданя до основы придавника/ присловника інтерфіксу - або -ійш-.

Stopień wyższy tworzymy dodając do tematu przymiotnika/ przysłówka interfiks -ш- або -ійш-.

 

Придавникы:

 

богатий – богат-ш-ий, -а, -е                                  бідний – бідн-ійш-ий, -а, -е                 

веселий – весіль-ш-ий, -а, -е                               мудрий  мудр-ійш-ий, -а, -е 

грубий – груб-ш-ий, -а, -е                                     чорний  чорн-ійш-ий, -а, -е 

молодий – молод-ш-ий, -а, -е                              головний  головн-ійш-ий, -а, -е 

старий – стар-ш-ий, -а, -е                                     частий  част-ійш-ий, -а, -е 

 

Присловникы:


богато – богат-ш-е                                                 бідні – бідн-ійш-е   

весело – весіль-ш-е                                               мудро  мудр-ійш-е

грубо – груб-ш-е                                                     чорно  чорн-ійш-е

молодо – молод-ш-е                                              головні  головн-ійш-е

старо – стар-ш-е                                                      часто  част-ійш-е

           

 

Переважні (хоц не все) інтерфікс -ш- выступує як тема придавника (присловника) кінчыт ся на єдну согласну, а інтерфікс -ійш- як тема кінчыт ся на дві (або веце) согласны.

Przeważnie (choć nie zawsze) interfiks -ш- występuje w przypadku, gdy temat przymiotnika (przysłówka) kończy się na pojedynczą spółgłoskę, a interfiks -ійш- jak temat kończy się na dwie lub kilka spółgłosek.


Выжша ступін придавників/ присловників може тіж мати форму двочленову – придавник/ присловник в основній ступени попереджаме выжшом ступіню присловника барз або мало – барже, більше, менше.

Stopień wyższy przymiotników/ przysłówków może też mieć postać złożoną – przymiotnik/ przysłówek w stopniu równym zostaje poprzedzony stopniem wyższym przysłówka барз lub мало – баржебільшеменше.

 

Придавникы:                                               Присловникы:


высокій – барже высокій                         глупо – барже глупо

синій – більше синій                                 смутно  більше смутно

лінивий – менше лінивий                         чорно - менше чорно

 

Найвыжшу ступін придавників/ присловників твороме через доданя до выжшой ступени придавника/ присловника префіксу най-.

Stopień najwyższy przymiotników/ przysłówków tworzymy dodając do formy stopnia wyższego przymiotnika/ przysłówka prefiksu най-.

 

Придавникы:

теплий – теплійший – найтеплійший

бідний – біднійший – найбіднійший

жолтий – жолтійшийнайжолтійший

легкій –легший- найлегший

 

Присловникы:

файні – файнійше – найфайнійше

студено – студінше – найстудінше

красні – красше – найкрасше

часто – частійше – найчастійше

 

Подібні як і выжшу ступін, найвыжшу мож тіж творити двокомпонентово – придавник/ присловник в основній ступени попереджаме найвыжшом ступіню присловника барз або мало – найбарже, найбільше, найменше.

Podobnie jak stopień wyższy, stopień najwyższy możemy tworzyć w sposób złożony – poprzedzając przymiotnik/ przysłówek w stopniu równym stopniem najwyższym przysłówka барз lub мало – найбарженайбільшенайменше.


Придавникы:

парадна – барже парадна – найбарже парадна

мокрий – барже мокрий – найбарже мокрий

полне – більше полне – найбільше полне

червений – менше червений – найменше червений

 

Присловникы:

криво – барже криво – найбарже криво

смішні – смішнійше – найбарже смішні

пильно – більше пильно – найбільше пильно

гірко – менше гірко – найменше гірко

 


Істніє тіж група придавників/ присловників, котры мают нереґулярны формы выжшой і найвыжшой ступени:

Istnieje też grupa przymiotników/ przysłówków, które mają nieregularne formy stopnia wyższego i najwyższego:

 

Придавникы:                                                                                Присловникы:

добрий – ліпший – найліпший                                                      добре – ліпше – найліпше

злий – гірший – найгірший                                                            зле – гірше  найгірше

великій – більший/ векший – найбільший/ найвекший               великій – більший/ векший – найбільший/ найвекший                                     

малий – менший – найменший                                                     мале – менше – найменше

 

В лемківскым языку стосує ся тіж інчы формы побільшыня експресиі і якости придавників/ присловників. Познаме іх з часом.

W języku łemkowskim stosuje się także inne formy zwiększenia ekspresji i jakości przymiotników/ przysłówków. Poznamy je w późniejszym czasie.

 


Задача:

Створ выжшу і найвыжшу ступін од придавників і присловників:

чудний                                                          мягко

масний                                                          планно

милий                                                            добрі

смутна                                                           просто