fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Кіриломефодийска місия по пілнічній страні Карпат

Temat: Misja cyrylo-metodiańska po północnej stronie Karpat

 

 

Серед етноґенетычных, реліґійных і автостереотыповых пересвідчынь Лемків важне місце занимат переконаня, же Лемкы стали ся християнами в результаті кіриломефодийской місиі, коли місийонаре-ученикы великых солуньскых Апостолів Славян вели своі місиі тіж серед населіня по пілнічній страні Карпат. Адже християньство східнього обряду, згідні з тым думаньом, приняли предкы Лемків близко 100 років перед хрещыньом Руси (не таку вагу придає ся фактови пізнійшого хрещыня Польщы). Тот мотыв міцно пропаґуваний єст через Православну Церков. Выступує він в науковых працах і літературі.

Заміщаме сканы текстів, де приводжены сут ріжны арґументациі за і проти кіриломефодийскій місиі по пілнічній страні Карпат.

 

Wśród przeświadczeń Łemków dotyczących etnogenezy, kwestii religijnych oraz tych, budujących autostereotyp, ważne miejsce przypada przekonaniu, że Łemkowie przyjęli chrześcijaństwo w wyniku misji cyrylo-metodiańskiej z rąk uczniów wielkich „Apostołów Słowian”, którzy prowadzili swą misję także na terenach położonych na północ od Karpat. Zgodnie z tą koncepcją, przodkowie Łemków przyjęli chrześcijaństwo na 100 lat przed Chrztem Rusi przez Włodzimierza (nie tak ważny w tej koncepcji zdaje się być, późniejszy o całe prawie stulecie, Chrzest Polski). Ten motyw jest mocno propagowany przez Kościół Prawosławny, występuje on też w pracach naukowych i literaturze beletrystycznej.

Zamieszczamy w załączeniu skany tekstów, w których dyskutowana jest kwestia misji cyrylo-metodiańskiej po północnej stronie Karpat.