fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: ІІІ одміна назывників

Temat: ІІІ deklinacja rzeczowników

 

           

Волча заплата

 

Раз на волка пришла біда

Бо ся кістьов вдавил

І уж здыхал, а на поміч

Нихто ся не зявил

 

Аж в кінци виділ журавля

Птаха великого,

І на міґы стал просити

Ратунку од нього.

 

Птах-журавель вложыл шыю

В горло драпежника

І без труду кіст вытягнул

З внутрі мученика.

 

І од волка за роботу

Просил нагороду,

Бо му жытя уратувал

Як никому з роду.

 

„Што ты хочеш? Нагороду?

А то не дост того,

Же-с вытягнул жыву морду

З зубів пыска мого?

 

Дякуй Богу, же єс жывий –

Тримай ся з далека

Бо од мене тобі грозит

Волча небезпека”.

 

Миколай Буряк До ІІІ одмiиы назывників в лемківскым языку належат назывникы женского рода з темом закінченом на согласну і з нулевом кінцівком в называючым одмінку єднотного чысла, нп.: сін, кіст, голуз, кров, част, сіль, відоміст, поміч, ніч, церков ітп. 

Do deklinacji III w języku łemkowskim należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego o temacie zakończonym na spółgłoskę i z zerową końcówką w mianowniku liczby pojedynczej, np.: сін, кіст, голуз, кров, част, сіль, відоміст, поміч, ніч, церков itp.

 

єднотне чысло                                      множне чысло

Н. кіст                                                          Н. кост-и

Р. кост-и                                                     Р. кост-и

Д. кост-и                                                     Д. кіст-ям

В. кіст                                                          В. кост-и

Т. кіст-ю-ом                                              Т. кіст-ями/ кіст-ми

М. кост-и                                                     М. кост-ях

К. кіст                                                           К. кост-и

 

Н. кров                                                         Н. кырв-и

Р. кырв-и                                                     Р. кырв-и     

Д. кырв-и                                                     Д. кырв-ям

В. кров                                                         В. кырв-и

Т. кырв-ю/ кырвь-ом                                  Т. кырв-ями

М. кырв-и                                                    М. кырв-ях

К. кров/ кырв-е                                            К. кырв-и

 

Н. ніч                                                            Н. ноч-ы

Р. ноч-ы                                                       Р. ноч-и        

Д. ноч-и                                                        Д. ноч-ам

В. ніч                                                             В. ноч-ы

Т. ніч-ю/ ноч-ом                                           Т. ноч-ами

М. ноч-и                                                       М. ноч-ах

К. ніч                                                              К. ноч-ы

 

Н. церков                                                    Н. церкв-и

Р. церкв-и                                                   Р. церкв-и/ церк-ов

Д. церкв-и                                                   Д. церкв-ам/ церкв-ям

В. церков                                                    В. церкв-и

Т. церкв-ю/ церкв-ом                                 Т. церкв-ам/ церкв-ям

М. церкв-и                                                  М. церкв-ах/ церкв-ях

К. церков                                                    К. церкв-и

 

Н. мат-и/ мат-ір                                         Н. мат-ер-и

Р. мат-ер-и/ мат-ер-е                               Р. мат-ер-и  

Д. мат-и                                                     Д. мат-ер-яммат-ір-ям

В. мат-и                                                     В. мат-ер-и

Т. мат-ір-ю/ мат-ір-йом                             Тмат-ер-ямимат-ір-ями

М. мат-ер-и                                                М. мат-ер-яхмат-ір-ях

К. мат-и/ мат-ір-йо                                     К. мат-ер-и

 


Коментарі:

1. Назывник мати/ матір має нереґулярну одміну. Має він дві синонімічны формы называючого одмінка єднотного чысла і в інчых одмінках тоты формы зо собом спілеґзистуют.

2. Назывникы кров, бров во вшыткых одмінках окрем называючого, видячого і єдной версиі кличучого єднотного чысла зміняют корін на кырв-, бырв-.

3. В денекотрых словах приналежных до ІІІ одміны в основах заходит выміна гласных і – о, нп.: ніч – ночы, сіль – соли, кіст – кости.

4. В назывниках, котрых тема кінчыт ся на -ч (нп. ніч, річ), проти правилам ІІІ одміны, же в кінцівках выступує лем середнє -и, в рождаючым одмінку єднотного чысла і в называючым, видячым і кличучым множного выступує в кінцівці -ы.

5. В декотрых реґіональных вариянтах стрічат ся в рождаючым одмінку єднотного чысла кінцівку -ов (што видиме нп. в верши горі, котрого автором є Миколай Буряк родом зо Смеречного). Тота кінцівка выступує в місце -ом тіж в назывниках І одміны і в придавниках женского рода, нп. зеленов луков, добров женов.

Komentarze:

1. Rzeczownik мати/ матір ma odmianę nieregularną. Występują w niej dwie formy synonimiczne mianownika liczby pojedynczej i w innych przypadkach te formy ze sobą współegzystują.

2. Rzeczowniki кров, бров we wszystkich przypadkach, oprócz mianownika, biernika i jednej wersji wołacza liczby pojedynczej zmieniają rdzeń na кырв-, бырв-.

3. W niektórych słowach należących do III deklinacji zachodzi w tematach wymiana spółgłosek і – о, нп.: ніч – ночы, сіль – соли, кіст – кости.

4. W rzeczownikach, których temat kończy się na -ч (np. ніч, річ), wbrew regułom III deklinacji, że w końcówkach występuje tylko średnie -и, w dopełniaczu liczby pojedynczej oraz w mianowniku, bierniku i wołaczu liczby mnogiej, występuje w końcówkach -ы.

5. W niektórych wariantach regionalnych spotyka się w dopełniaczu liczby pojedynczej końcówkę -ов (co widzimy np. w wierszu zamieszczonym powyżej, którego autorem jest Mykołąj Buriak ze Smerecznego). Ta końcówka występuje zamiast -ом także w rzeczownikach I deklinacji i w przymiotnikach rodzaju żeńskiego, np. зеленов луков, добров женов.

 

Задачы:

I. Навчый ся верша Волча заплата на памят.

II. Выпиш вшыткы кінцівкы для окремных одмінків, якы выступуют в ІІІ одміні.

III. Найд 5, інчых як поданы горі, назывників ІІІ одміны і одмін іх.

Zadania:

I. Naucz się wiersza Волча заплата na pamięć.

II. Wypisz wszystkie końcówki dla poszczególnych przypadków rzeczowników III deklinacji.

III. Wypisz 5, innych niż podane w lekcji, rzeczowników deklinacji III i odmień je.