fot. O. Duć-Fajfer
fot. lemko.org
fot. J. Mazur

Тема: Реліґійны конфлікты по ввеіню Берестейской Уніі

Temat: Konflikty religijne po wprowadzeniu Unii BrzeskiejПо введіню Берестейской Уніі (6–9 жолтен 1596 р.), о чым уж чытали сте в попередньо заміщеных материялах, єпископ перемышльскій Михаіл Копыстыньскій і єпископ львівскій Гедеон Балабан до Уніі не приступили. Нарід Унію тіж не акцептувал. З причыны політычных натисків і примусового вводжыня постанов Уніі, однотовує ся вельо конфліктів і протестів православного населіня земель Речыпосполитой. На Лемковині особливі голосний был конфлікт в Теличу, о котрым заміщаме материялы в залучниках.

 

Po wprowadzeniu Unii Brzeskiej (69 października 1956 r.), o czym już była mowa w zamieszczonych poprzednio materiałach, prawosławny biskup przemyski Michał Kopystyński i prawosławny biskup lwowski Gedeon Bałaban nie przystąpili do Unii. Naród także Unii nie akceptował. Z powodu nacisków politycznych i przymusowego wprowadzania uchwał Unii, odnotowanych zostało wiele konfliktów i protestów ludności prawosławnej, która zamieszkiwała ziemie Rzeczpospolitej. Na Łemkowynie szczególnie głośny był konflikt w Tyliczu  materiały w załączniku.